پروتکل‌ جدید وزارت بهداشت جهت مقابله یا کووید-19 ویژه حضوری شدن دانشگاه‌ها

اینپروتکلجهت پیشگیری و کنترلکووید-19(کرونا ویروس)در دانشگاهها/دانشکدهها/مراکز آموزش عالی کشور ونظایر آنتهیه شده استو سایر قوانین، آیین نامه ها، مقرراتودستورالعمل های مرتبط با بهداشت محیط به قوت خود باقی است. جهت دیدن متن کامل پروتکلاینجا کلیک کنید.
کپی
لینک اشتراک گذاری

  • 1489
  • 0